โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 - 2566 ระยะที่ 2

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ร่วมกันดำเนินโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 - 2566 (Demand Response Pilot Project) เพื่อทดสอบลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบไฟฟ้า (System Peak) โดยใช้โปรแกรมการตอบสนองในรูปแบบ Firm (Commit Capacity DR Program) ซึ่งจะช่วยลดภาระของระบบไฟฟ้า เพื่อทดแทนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (System Peak) โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการลดการใช้ไฟฟ้าระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2566 ปริมาณ 19.5 เมกะวัตต์ ใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลา 13.30 - 16.30 น. และ ช่วงเวลา 19.30 - 22.30 น. ซึ่ง กฟน. ได้เปิดรับสมัครผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ ระยะที่ 1 ในปี 2565 เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เนื่องจากยังมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย ดังนั้น สนพ. จึงได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ ระยะที่ 2 เพิ่มเติม สำหรับกำลังไฟฟ้าเสนอลดส่วนที่ยังต่ำกว่าเป้าหมาย โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ ระยะที่ 2 ที่ผ่านการคัดเลือก จะมีระยะเวลาเรียกลดการใช้ไฟฟ้าและจ่ายผลตอบแทนระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม 2566 และกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ จะต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอัตราค่าไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง (ประเภท 3) กิจการขนาดใหญ่ (ประเภท 4) และกิจการเฉพาะอย่าง (ประเภท 5) ที่มีศักยภาพในการลดการใช้ไฟฟ้าต่อครั้งไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าความพร้อมในการลดการใช้ไฟฟ้า (Availability Payment : AP) และค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ (Energy Payment : EP) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของเกณฑ์การคัดเลือก และผลตอบแทนการเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ กฟน. จะแจ้งเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครการเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ ต่อไป

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลโครงการนำร่องฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ล่วงหน้า ผ่านทางเว็ปไซต์ของ กฟน. https://www.mea.or.th/profile/3467