โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 - 2566

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ร่วมกันดำเนินโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 - 2566 (Demand Response Pilot Project) เพื่อทดสอบลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบไฟฟ้า (System Peak) เพื่อเป็นการลดภาระของระบบไฟฟ้า โดยใช้โปรแกรมการตอบสนองในรูปแบบ Firm (Commit Capacity DR Program) เพื่อทดแทนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (System Peak) โดยจะให้มีการลดการใช้ไฟฟ้าระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดรับสมัครผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ ภายในปี 2565

ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีเป้าหมายเปิดรับสมัครผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าปริมาณ 19.5 เมกะวัตต์ โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครภายในเดือนสิงหาคม ไปจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ จะต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอัตราค่าไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง (ประเภท 3) กิจการขนาดใหญ่ (ประเภท 4) และกิจการเฉพาะอย่าง (ประเภท 5) ที่มีศักยภาพในการลดการใช้ไฟฟ้าต่อครั้งไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าความพร้อมในการลดการใช้ไฟฟ้า (Availability Payment : AP) และค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ (Energy Payment : EP) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของเกณฑ์การคัดเลือก และผลตอบแทนการเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ กฟน. จะแจ้งเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครการเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ ต่อไป

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลโครงการนำร่องฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ล่วงหน้า ผ่านทางเว็ปไซต์ของ กฟน. https://www.mea.or.th/profile/3467